Regulamin klubu Squash Odlewnicza 7


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług SQUASH ODLEWNICZA 7.
SQUASH ODLEWNICZA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa
NIP: 7010892860

Zarezerwowanie kortu oznacza zapoznanie się i akceptację poniższego regulaminu.

 1. Zasady ogólne.
  1. Każdy korzystający z Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do stosowania się do jego postanowień. Rezygnacja z zapoznania się z Regulaminem przez korzystającego z Klubu, nie stanowi podstawy do niestosowania się do jego postanowień, a w szczególności do uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia Regulaminu oraz sankcji w nim przewidzianych.
  2. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualny regulamin dostępny jest w Klubie oraz na www.odlewnicza7.pl
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Manager Klubu.
  4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez dzieci wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu.
  6. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
  7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Korzystającego z Klubu przedmioty pozostawione w Klubie, w szczególności w szatni, bądź przed kortem, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
 2. Godziny otwarcia.
  1. Klub jest otwarty w godzinach 15-23 w dni powszednie i 9-18 w weekendy.
  2. Informacja o ewentualnych godzinach otwarcia klubu w obowiązujące dni świąteczne zostanie udostępniona w Klubie oraz na stronie internetowej.
  3. Klienci mogą korzystać z Klubu 10 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 15 minut po godzinie zakończenia działalności obiektu.
 3. Zasady użytkowania kortów.
  1. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
  2. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry.
  3. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet i piłeczek.
  4. Wejście na kort dozwolone jest tylko w czystym, przystosowanym do gry w hali obuwiu sportowym na jasnej, kauczukowej podeszwie nie pozostawiającej śladów na podłodze, najlepiej oznaczonym jako „non marking”. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić udostępnienia kortu, co nie daje prawa do odmowy uiszczenia opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
  5. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
  6. Wskazana jest gra w okularach ochronnych.
  7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 4. Rezerwacje.
  1. Podstawą do korzystania z klubu jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty za rezerwację.
  2. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
  3. Rezerwacja czy chęć przełożenia gry odbywa się poprzez stronę internetową.
  4. Rezerwacja opłacona w sposób zdalny zgodnie z Art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie podlega prawu do odstąpienia od umowy zawartej w sposób zdalny.
  5. Odrezerwowanie gry uważa się za skuteczne, gdy odbywa się do godziny 22:.00 dnia poprzedzającego zarezerwowany termin.
   Odrezerwowanie może odbyć się za pomocą strony do rezerwacji lub telefonu lub osobiście.
  6. Opłacone rezerwacje i karnety nie podlegają zwrotowi – możliwe jest jedynie przeniesienie prawidłowo odrezerwowanych rezerwacji na inny wolny termin.
  7. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji jednorazowych oraz stałych, w przypadku turnieju lub innego ważnego wydarzenia w Klubie.
  8. Zaległe faktury VAT wystawia się w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi, wyłącznie po okazaniu imiennego paragonu fiskalnego.
  9. Reklamacje należy zgłaszać na kontakt@odlewnicza7.pl
   Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 3 dni od zgłoszenia.
  10. Opłaconej rezerwacji nie można anulować. Można ją jedynie przełożyć na inny termin, przy zachowaniu wskazanego w dalszej części odpowiedniego okresu wyprzedzenia.
 5. Korzystanie z kart zniżkowych.
  1. Klub honoruje karty systemów Benefit Multisport Plus, Fit Profit, Ok System.
  2. Uzyskanie zniżki wymaga spełnienia wymagań poszczególnych wystawców kart m.in. okazania dowodu osobistego posiadacza karty.
  3. Wysokość i warunki zniżki (np. liczba dozwolonych użyć dziennych) wynikają z warunków wystawców kart i nie są przedmiotem decyzji Klubu.
  4. Zniżka wynikająca z posiadania karty udzielana jest po otrzymaniu potwierdzenia uprawnienia do zniżki przez gracza w sposób określony przez wystawcę karty (sms, zgoda na terminalu, itp.)
  5. Zgodnie z wymaganiami wystawców kart do jednej gry 1h mogą być użyte maksymalnie 2 karty zniżkowe.
  6. W przypadku opłacenia rezerwacji w sposób zdalny lub wykupienia karnetu z ceną obniżoną ze względu na posiadaną kartę zniżkową, obowiązuje okazanie i rejestracja karty w dniu wykorzystania kortu (terminal, sms). W przypadku braku karty lub jej rejestracji danego dnia obowiązuje dopłata w wysokości 15 zł za grę za każdą brakującą kartę.